ภาพกิจกรรมกลุ่มงานการพยาบาลพิมพ์  

กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลขุนหาญ