แผนการจัดซื้อวัสดุโรงพยาบาลขุนหาญ ปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อวัสดุโรงพยาบาลขุนหาญ ปีงบประมาณ 2563

 • แผนการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ งานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
 ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ งานโภชนศาสตร์
 ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ งานทันตกรรม
  ดาวน์โหลด
 •  แผนการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
  ดาวน์โหลด
 •  แผนการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ งานโครงสร้างความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ดาวน์โหลด
 •  แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โรงพยาบาลขุนหาญ
  ดาวน์โหลด
 •  แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์สมุนไพร งานศูนย์การแพทย์แผนไทย
  ดาวน์โหลด
 •  แผนการจัดซื้อวัตถุดิบสมุนไพร เวชภัณฑ์มิใช่ยา งานศูนย์การแพทย์แผนไทย
  ดาวน์โหลด
 •  แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
  ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ งานสารสนเทศทางการแพทย์
  ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ งานชันสูตร
  ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และศูนย์ซ่อมบำรุง
  ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ การแพทย์
  ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้ออาหารทางการแพทย์
  ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อวัสดุการการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา
  ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นปลืองและวัสดุทางการแพทย์ งานโภชนศาสตร์
  ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
  ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม
 ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อวัสดุ งานกายภาพบำบัด
 ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อวัสดุ งานจ่ายกลางและซกฟอก งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
 ดาวน์โหลด

 


Print  

กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลขุนหาญ